Vedtægter

Vedtægter for foreningen ”Solbjerg Gruppen imod Kæmpevindmøllen ved Astrup Mose”

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er: ”Solbjerg Gruppen imod Kæmpevindmøllen ved Astrup Mose”, i daglig tale Solbjerg Gruppen.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er formandens adresse.

Stk. 3: Foreningen tilknyttes Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller.

Stk. 4: Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 2 Formål

Stk. 1: Foreningens formål er: at arbejde aktivt for at hindre bygningen af en påtænkt Kæmpevindmølle Syd for Solbjerg ved Astrup Mose.

Stk. 2: Foreningen er tværpolitisk

§ 3 Medlemskreds

Stk. 1a: Som medlemmer kan optages enhver person i Solbjerg området, som har lyst og vilje til at støtte foreningens formål. Medlemmer skal være personligt myndige.

Stk. 1b: Alle medlemmer skal godkendes til optagelse af bestyrelsen ved mindst 3/5 flertal. Årsag til evt. udelukkelse kan f.eks. være begrundet formodning om inhabilitet/modstridende interesser. Dette gælder også hvis der er tale om interesser hos den nærmeste familie.

Stk. 2: Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen eller ved underskrift på en tegningsliste eller indmeldelsesblanket. Stemmeberettiget medlemskab er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3: Medlemmer med stemmeret betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud hvert år. For at have stemmeret på generalforsamlingens afholdelse skal kontingentet for det følgende år være indbetalt.

Stk. 4: Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til formand / kasserer. Eventuelt forudbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse af foreningen.

Stk. 5: Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der modarbejder foreningens formål. Medlemmer der ekskluderes, har ret til at få afgørelsen indanket for generalfor-samlingen.

§ 5 Generalforsamlingen

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i november og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden, ved brev eller e-mail. Foreningsåret er fra 1. oktober – 30. september.

Stk. 3: Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen, er alle myndige medlem-mer, der forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af a) dirigent b) referent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, giver oplæg til et budget og drøftelse af foreningens økonomi. I forbindelse hermed fastsættes kontingentet

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand (hvert andet år)

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

9. Eventuelt

Stk. 5: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6: Forslag om vedtægtsændringer der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober. Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til alle med-lemmer med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 7: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 8: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog altid ved personkampvalg, el-ler når det begæres af minimum 3 stemmeberettigede mødedeltagere.

Stk. 9: Formandsvalg gælder for 2 år. Bestyrelses- og revisorvalg gælder for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 10: Efter en generalforsamling udarbejdes et referat, der gøres medlemmerne bekendt senest 3 uger efter generalforsamlingen. Referatet er godkendt hvis bestyrelsen ikke modtager skriftlig indsigelse senest 4 uger efter generalforsamlingen. Referatet skal altid oplyse den øjeblikkelige sammensætning af bestyrelsen, inkl. fordelingen af tillidsposter.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer kollektivt fremsætter skriftligt begrundet anmodning herom. I sådanne tilfælde, skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens/bestyrelsens kendskab.

Stk. 2: Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 7 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer.

Stk. 2: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3: Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger næstformand, kasserer, sekretær, samt øvrige tillidshverv bestyrelsen måtte finde nødvendig. Alle tillidsposter gæl-der frem til næste generalforsamling.

Stk. 4: Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når forman-den skønner det nødvendigt, eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det overfor formanden – eller i dennes fravær næstformanden. I så-danne tilfælde, afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 5: Der skal, som minimum, afholdes 4 bestyrelsesmøder om året og der skal foreligge bestyrelsesgodkendte referater.

Stk. 6: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 7: Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemme lighed afgør for-manden udfaldet af en afstemning i bestyrelsen.
Vedtægter for ”Solbjerg Gruppen imod Kæmpevindmøllen ved Astrup Mose”

Stk. 8: Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper, til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 9: Beslutninger, som har økonomiske konsekvenser for medlemmerne udover kontingentet, skal vedtages på en generalforsamling (evt. ekstraordinær).

Stk. 10: Foreningen vil primært arbejde med elektroniske kommunikationsmidler.

§ 8 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger foreningsåret.

Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen, for budget samt regnskab.

Stk. 3: Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlems-register.

Stk. 4: Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 9 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes udadtil, ved underskrift af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Foreningen kan ikke optage lån.

Stk. 2: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, foreningen, eller dens repræsentanter måtte indgå, med mindre hvert enkelt medlem på forhånd har indvilget på vegne af et medlem ved medlemmets underskrift.

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2: Vedtægtsændringer træder i kraft, med virkning fra den generalforsamling de ved-tages på.

§ 11 Opløsning

Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal, på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2: Ved opløsning doneres foreningens aktiver efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.