Kopi af brev til Århus Byråd

Kære Århus Byråd

Lyt til denne DR P1 Dokumentar fra 19. april om vindmøller på land . 

De nye støjregler for vindmøller sikrer ikke naboerne mod alvorlige gener af den lavfrekvente støj.

Årsagen er, at den lavfrekvente støj skal beregnes. Ved alle andre støjkilder kan den
lavfrekvente støj forlanges målt. Ifølge forskere fra Aalborg Universitet underestimerer
Miljøstyrelsens beregningsmodel den faktiske støj.

De nuværende grænseværdier for vindmøllestøj, der er højere end for al anden
industri, er uacceptable

Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin, som er den øverste lægefaglige instans på
miljøområdet, vurderer, at de nuværende grænseværdier for vindmøllestøj vil medføre,
at et uacceptabelt antal borgere vil være generet eller kraftigt generet af støjen.

Kommunernes tilsynspligt er sat ud af spil

Hvis støjplagede naboer mener, de er udsat for mere støj end den beregnede, kan kommunen ikke efterkontrollere beregningen ved at måle den faktiske støj, sådan som det
gælder for andre støjkilder. Ydermere udføres kontrolberegningerne af et firma, der er i
direkte økonomisk afhængighedsforhold til vindmølleejeren.

Vi er ca. 300 mennesker, der var blevet lovet foretræde for Teknisk Udvalg, før I evt.
besluttede at fremme processen med møller i Hørslev og Solbjerg med en VVMredegørelse.

Vi har i talrige henvendelser til jer argumenteret sagligt for, at det er uforsvarligt og ufornuftigt at opstille møller på både 2 og 3 MW i tætbefolkede områder i kommunen. Begge områder er tidligere blevet fundet uegnede til opstilling af langt mindre møller af henholdsvis amt og kommune.

Vi ved, at en VVM-redegørelse, betalt af den investor, der kan se frem til et afkast uden
lige i Danmark, hvis møllerne opføres, er helt utilstrækkelig som beslutningsgrundlag. Vi
ved alle, at VVM-redegørelserne ikke vil frembringe belastende vurderinger, og at konklusionen bliver, at ”alle gældende love, bekendtgørelser, vejledninger mv. er overholdt”, og at ”det vurderes, at projekterne ikke vil have væsentlige negative konsekvenser” for hverken naboer, natur eller miljø.

Vi oplever, at I er i færd med at begå overgreb på vores lokalsamfund i Hørslev og
Solbjerg.

Med venlig hilsen på vegne af Hørslevgruppen og Solbjerggruppen
Jens Tønning, Tandrupvej 4, 8462 Harlev J

Gunner N. Thomassen, Kærgårdsvej 64, 8355 Solbjerg

Comments are closed.