Indkaldelse til generalforsamling

Kære Medlem.

Mandag den 14. november var der indkaldt til Generalforsamling i vor forening. Desværre var dagsordenen ikke distribueret i henhold til bestemmelserne i vedtægterne, så indvarslingen var ikke lovlig og generalforsamlingen dermed ikke beslutningsdygtig. Der gennemførtes et møde i henhold til den udsendte dagsorden. Med denne mail indkaldes til en ny Generalforsamling, som har til formål at stadfæste indholdet af vort møde den mandag den 14. november 2011.

Bestyrelsen beklager dette.

Generalforsamling i foreningen
”Solbjerg Gruppen imod Kæmpevindmøllen ved Astrup Mose”.

Torsdag den 8. december 2011 kl. 19.30 i fritidscentret i Solbjerg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Claus Lomborg og Jens Møller Nielsen.
7. Valg af 2 suppleanter. På valg er Niels Hansen og Morten.
8. Valg af 2 revisorer. På valg er Hans Jørgen Høy og Else Høy.
9. Valg af revisorsuppleant. På valg er Mitzie Thomassen.
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Gunner Thomassen (formand)

Comments are closed.