Fælles høringssvar – Hovedskrivelse

Aarhus, 16. juni 2016

 

Til borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz og medlemmer af Teknisk Udvalg,

 

Vi afgiver dette fælles høringssvar i anledning af jeres opfordring til dialog og debat om placering af VE-anlæg. Vi anerkender at spørgsmål om VE er komplicerede og omhandler afvejning af forskellige modstridende interesser. Da I har ansvaret for bl.a. vores livskvalitet og helbred, så skal vi hermed opfordre til at vores henvendelse tages alvorligt og indgår med vægt i jeres overvejelser.

Vi mener at etablering af VE-anlæg er et fælles anliggende, hvor også mindretallene i kommunen bør beskyttes gennem etablering af en bæredygtig løsning for alle, baseret på gennemtænkte, moderne og intelligente teknologier, der indgår i vores samlede nationale energisystem. Vi finder det derfor helt forkert, at arbejde på opstilling af landbaserede vindmøller i Aarhus kommune.

 

Placering af VE-anlæg i Kommunen har givet anledning til mange frustrationer blandt potentielt berørte borgere helt siden i hvert tilfælde 2009, hvor placeringer i bl.a. Solbjerg og Hørslev blev foreslået og undersøgt. I den forbindelse fremførte borgerne mange saglige argumentationer og underbyggede bekymringer, hvilket også ledte til at Teknisk Udvalg var enige om at skrinlægge planer for vindmøller på de to placeringer ligesom mange politikere udtalte sig negativt ud fra forskellige betragtninger, som var variationer over ”når jeg ikke selv kan leve med det, så kan jeg heller ikke bede andre”.

Vi mener ikke, man rationelt kan overhøre eller tilsidesætte tidligere fremførte argumenter om, at 1) grænseværdierne for gener i Danmark er ubegrundet lavere end i nabolandene, 2) der er væsentlige risici for helbredsproblemer og 3) vindmøller på land medfører udækkede tab af værdier for de berørte. En politisk proces, uden respekt for disse argumenter, vil give os oplevelse af en manglende respekt fra politikere, og gøre høringerne til formelle meningsløse skuespil.

Vi deltager gerne positivt i etablering af VE-anlæg så længe dette kan ske som en bæredygtigt løsning for alle borgere. Imidlertid er der så lidt plads i Kommunen, at landbaserede vindmøller evident vil lede til risici for helbred og store gener for en række berørte naboer, måske endda mange borgere. Vi mener ikke, at der er etableret forbedrede vilkår eller muligheder for vindenergi i en så tætbefolket kommuner siden de tidligere kommunale tiltag og høringer. Vi skal minde om, at der dengang blev afgivet flere tusind underskrifter imod placeringerne og tilsvarende flere hundrede negative høringssvar imod landbaserede kæmpevindmøller.

I disse år forbedres flere typer VE-anlæg med en hast der gør, at de snart er reelle alternativer til landbaserede vindmøller, som i øvrigt ikke modnes med samme hast. Et eksempel er vindmøllebranchens løfte, beskrevet på forside af Børsen 6. juni 2016, at havvindmøller ”i løbet af ti år skal […] være lige så billig som kul- og atomkraft”. En anden mulighed er solcelleanlæg, hvor prisen på energi fortsætter sin reduktion. Vi skal hermed opfordre til, at I byrådspolitikere analyserer eller afventer teknologier, der findes eller er tæt på at være modne, og som ikke genererer borgerne. En velovervejet strategi er bedre end evt. at insistere på implementering af landbaserede vindmøller, hvor det er åbenlyst at disse anlæg generer borgerne. Dette skal også ses i lyset af, at statens mål om CO2-neutralitet i Danmark først er i 2050. Der er tid til at søge og udvikle/opstille VE- anlæg, der ikke skader borgerne, naturen og dyrelivet, samt udhuler landsbyerne. Det sidste handler om problemer med at kunne bo der, med vindmøllerne tæt på, som giver værditab til ejerne og udfordringer med at tiltrække nye boligejere til landsbyen.

Vi har valgt at skrive dette høringssvar som en fælles skrivelse for de berørte områder i Kommunen, primært udkantsområder med høj rekreativ værdi. Dette gør vi fordi vi ikke ser en samfundsmæssig værdi i, at indgå i en konkurrence om at slippe for opstilling af vindmøller i netop vores lokalområder, hvis det skal gå ud over andre borgere og områder i Kommunen. Endvidere er de områder, som er i spil, karakteriseret ved, at have landskabelige bevaringsværdier (såsom skove, enge, søer og rigt dyreliv) til stor glæde også for de øvrige borgere i Kommunen ligesom mange af områderne er attraktive rekreative arealer med offentlig adgang.

 

Vi henstiller kraftigt at I tager følgende med i jeres betragtninger:

  1. Det er nødvendigt at beskytte borgerne mod støjen fra vindmøller, da disse svarer til store industrielle anlæg. Støjbekendtgørelsen beskytter dog ikke naboer mod støj fra vindmøller, da vurderingen baserer sig på vindmølleproducenters og vindemøllemageres data og prognoser i stedet for den faktiske støj.
  2. Lavfrekvent støj/infralyd fra vindmøller er karakteriseret ved, at den udbredes gennem undergrunden i alle retninger og generer på andre måder end konventionel støj. Den lavfrekvente støj stiger med møllernes højde, som ønskes højere og højere i ansøgninger om mølleopstilling, hvorfor den er et stigende problem. Vindmøllebekendtgørelsen beskytter ikke naboer mod den faktiske lavfrekvente støj fra vindmøller.
  3. Der er mange indikationer og gedign forskning af, at støjen fra vindmøller har negative effekter for helbredet. I samfundet erkender alle, at støj fra industri og trafik kan være skadelig og skal begrænses. Disse erkendelser er ikke overført til vindmøller, som støjmæssigt har fået radikalt anderledes begunstigelse i Danmark. Et eksempel på dette er, at støjen ikke kræves dæmpet om natten for at sikre borgernes nattesøvn.
  4. De definerede grænseværdier for vindmøllestøj er utilstrækkelige og medfører sundhedsrisici. Grænseværdierne har udgangspunkt i et gennemsnitsmenneske uden hensyntagen til mennesker, som ikke lever op til gennemsnittet. Det er uacceptabelt, at borgere i Kommunen skal udsættes for søvnforstyrrelser pga. planlægning og projektering, der udnytter støjgrænserne til det yderste.
  5. Skyggekast forekommer når møllevingerne blokerer for solen. Når det blæser bryder vingerne solen og giver skyggekast og solen reflekteres, hvilket leder til glimt fra vingerne. Dette er markant forstyrrende, og giver sig ofte udslag i kvalme, svimmelhed, hovedpine, tab af balance samt tab af fokus. Det leder til væsentlige tab af livskvalitet.
  6. Kæmpevindmøller i naturområder truer dyrelivet og forstyrrer freden.  Mange af de udpegede områder ligger i naturområder med landskabelige bevaringsværdier, såsom skove, enge, søer og åer, dette er bl.a. yngleområder med et rigt dyreliv, og desuden er det rekreative områder for befolkningen med kulturelle bevaringsværdier.
  7. Vindmøller på land er en flere tusind år gammel og forældet teknologi. Det giver ikke mening at vælge landbaserede møller til kommunen, som med sikkerhed vil genere og give helbredsproblemer, når der inden for få år findes teknologier, som er fri for at genere borgerne.

Ovenstående syv punkter er uddybet i bilaget.