Erstatning

Du skal ikke forvente erstatning pga kæmpevindmøllen

For naboer til vindmøller gælder en værditabsordning (VE-loven). Politikere, myndigheder og vindmølleforeningen fremhæver ofte denne lov. I lovarbejdet fremgår det, at der skal betales “fuld erstatning” for tab af værdi – desværre er dette ikke måden, der praktiseres på.

Vi analyserede i slutningen af 2010 de afgørelser, som var truffet i henhold til VE-loven. En gennemgang af samtlige afgørelser var nødvendigt, da der ikke kunne findes en oversigt over afgørelserne som ellers ville kunne give et overblok over den faktiske implementering af loven. Ejer af ordningen er Energinet.dk, nægtede at opgive statistikker eller yderligere informationer.

Der forelå  i alt 74 afgørelser som var offentligt tilgængelige. Der var tilkendt erstatning i mindre end 1/3 af tilfældene (24 af 74). I disse 24 tilfælde er tilkendt en gennemsnitlig erstatning på 138 tkr per ejendom, svarende til 6% af ejendommenes vurdering.

Værditab vurderes udelukkende ud fra teori

VE-loven siger, at værditabet skal vurderes inden møllen er opstillet. Vurderinger bliver derfor baseret på beregnede værdier af støj og skyggekast, ligesom de visuelle gener afgøres uden at de kan ses. At bruge teoretiske værdier kan kun betragtes som en klar favorisering af mølleopstiller, idet vedkommendes erstatningskrav er kendt inden han investerer i møllen. For borgeren må det betragtes som utrygt, at man ikke ved hvad problemet eventuelt måtte blive.

Der er kun fri klageret hvis man bor indenfor en afstand af 6 møllehøjder, ellers pålægges man et gebyr på flere tusind kroner.

Hvis man vil klage ud fra den faktiske situation (hvilket kunne styrke ens sag betydeligt) er man henvist til senere at anlægge sag ved domstolene. Da man som privat person dermed har udgifter til advokat m.m. så må det igen betragtes som en favorisering af den kapitalstærke part. Udover dette kommer, at det er almindeligt opslidende at være deltager i en retssag.

Hertil kommer, at det er tvivlsomt om domstolene vil beskytte borgerne. Her er uddrag fra retsprotokollen fra Retten i Holstebro: “Ved afgørelsen af sagerne lagde retten vægt på, at ejerne skulle have erstatning for deres fulde værditab, men det var ejernes pligt at bevise, at erstatningerne på henholdsvis 100.000 kr., 125.000 kr. og 200.000 kr. var for lavt sat af Taksationsmyndigheden. “. I sagerne møder naboer op med erklæringer fra ejendomsmæglere, men disse afvises – så hvordan kan en nabo løfte denne bevisbyrde?

Da afgivne erstatninger er meget små

Erfaringer viser at mange huse bliver usælgelige ligesom mange vurdering af ejendomsmæglere viser endog meget voldsomme værditab. Alligevel ydes blot en gennemsnitlig erstatning på 6% – og dette tal omfatter endda kun de naboer som faktisk får erstatning.

I de 24 tilfældeder fik erstatning, var denne gennemsnitligt på 138 tkr per ejendom, svarende til 6% af ejendommenes vurdering. Kun fem ejendomme fik erstatning pga. støj, totalt opgjort til i alt 150 tkr for alle ejendomme. Kun fem ejendomme fik erstatning pga. skyggevirkninger, i alt 300 tkr for alle ejendomme. Der ydes tilsyneladende kun erstatning for det visuelle hvis møllen er meget synlig indefra beboelse eller fra terrasse m.m. Er ejendommen allerede ved vej, ved fabrik, i nærheden af andre tekniske installationer etc. så er det sværere at få erstatning.

De fleste får ingen erstatning

Er ejendomme længere væk end 800 m så er sandsynlighed for erstatning meget lav. Dette indikerer at bedømmelserne mere sker efter den administrative grænse for fri klageret (som er seks møllehøjder) end de faktiske forhold.

I de undersøgte afgørelser, er der kun tre eksempler på erstatning på længere afstand end seks møllehøjder:  Kun én ejendom længere væk har fået erstatning for enten støj eller skyggevirkning og kun yderligere to ejendomme længere væk har fået erstatning for det visuelle.

Der ydes tilsyneladende kun erstatning for det visuelle hvis møllen er meget synlig inde fra beboelse eller fra terrasse m.m. Den afskrækkende effekt for fremtidige købere af ejendommen betragtes åbenbart som nul.

Kilder

  • Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi  (VE-loven)
  • “Erstatning til naboer til vindmøller i Lem Kær, Ringkøbing “, www.domstol.dk, Retten i Holstebro
  • 74 afgørelser fra energinet.dk