Høringssvar – sådan gør du

Vi ønsker at gøre klart, at vi står sammen imod vindmølle opstillinger på land i Aarhus kommune, når der findes andre alternativer.

Der findes forskellige høringssvar ligesom der findes et fælles høringssvar på vores hjemmeside.

Du kan udprinte høringssvar og sende det med dine tilføjelser, eller tage noget fra det eller fra nogle af de andre høringssvar, og sende det fra dig til vores-energi@mtm.aarhus.dk.

Du kan også blot skrive:

” Jeg underskriver det fælles høringssvar på http://solbjerg-gruppen.dk/hoeringssvar-2016/faelles-hoeringssvar-hovedskrivelse ” og tilføje dit navn og din adresse.

Lav alle de indsigelser/ høringssvar I kan, det batter at alle borgere aktivt sender deres høringssvar og anke mod opstilling af kæmpe vindmøller på land i Aarhus. Brug din demokratiske ret og oplys politikerne i Aarhus kommune.

Høringssvar – status og opfordring til DIG

Der er mange initiativer i gang samtidig, som det jo kendetegner en folkelig og fælles bevægelse. BEMÆRK PUNKT 4 HERUNDER.

1) Der laves netværksanbefalinger i forlængelse af kommunens workshops, hvor vi er stærkt repræsenterede i gruppe 7a med navnet ’Nu igen! Solbjerg’. Her handler det meget om kritik af den politiske proces, hvor vi er kommet med på listen igen selvom vi nok mente, at den sag var færdigdebatteret i 2012.

2) Der arbejdes på en fælleserklæring for alle de områder, som er i fare for at få vindmøller. Der arbejdes hen mod, at de forskellig foreninger står sammen om denne erklæring med fokus på at vi ikke vil slås med hinanden for at tvinge opsætning af møller et andet sted i kommunen. Vi arbejder på en teknisk mulighed for, at individer også kan underskrive denne erklæring.

3) Solbjerg-gruppen giver et høringssvar på vegne af området. Kritikken vil i hovedtræk være den samme som sidst men være udvidet med kritik af den demokratiske proces. Dette vil være et officielt høringssvar.

4) Dig og mig. Alle kan indgive høringssvar omkring placering af vindmøller. De kan angives på høringsplatformen www.voresenergi-aarhus.dk eller direkte via mail til: vores-energi@mtm.aarhus.dk. Der er ingen formkrav eller begrænsninger til disse mails så vi vil gerne opfordre alle til at indsende deres forslag, bekymringer eller forbehold til kommunen. Det kan være korte eller lange svar som indikerer, at vi stadig er her. Disse svar vil være officielle høringssvar. Fristen er 21. juni.

Hvis der er spørgsmål eller I ønsker at komme i kontakt med tovholderne så lad endelig høre.

Vi kæmper igen – med workshops

Selv om vi vandt 1.halvleg i kampen mod Kæmpevindmøllen i Astrup Mose er slaget ikke vundet endnu. Århus Kommune prøver igen, om den kan slippe afsted med at opstille store vindmøller på land og Solbjerg er desværre stadig i spil. Se mere på https://voresenergi-aarhus.dk/.

Denne gang er dog også placeringer tæt på motorvejen kommet til, det er dog et fremskridt, idet væsentlig færre personer vil blive generet på denne måde. Så lidt klogere er de måske blevet i byrådet.

Århus Kommune vil, som det så smukt hedder, gerne i dialog med borgerne for at få ideer til den rigtige energiløsning. Der er således oprettet en debatside, hvor alle kan skrive indlæg se https://voresenergi-aarhus.dk/debat/.

Endvidere blev der afholdt tre såkaldte workshops i uge 16, hvor vi deltog i det lokale møde (Aarhus Syd). Vi har kraftigt givet vores meninger til kende og det har bl.a. medvirket til nedsættelse af en gruppe, som primært skal arbejde for at få Solbjerg fjernet som en mulighed. Endvidere står nu udelukkende følgende input fra deltagerne på første side i den officielle opsamling fra mødet:

  • “Møllen i Solbjerg blev afvist i 2012 – men hvor er den beslutning blevet af? 2000 underskrifter imod. 300 negative høringssvar.” Sådan skriver en af de fremmødte borgere på sit deltagerark om grunden til at hun er kommet i aften.
    Denne undren og grund deles af mange.
  • Der er I Solbjerg modstand mod mølleopstilling
  • Der er en undren og frustration over, at kommunen taler  om denne proces, som om den er startet I 2014 (hvor byrådet ville et spadestik dybere med planlægningen for sol og vind) og slet ikke adresserer at det var I 2012 at Solbjerg var på dagsordnen sidst – og oplevede at deres synspunkter blev hørt og forstået.

Det er meget vigtigt, at MANGE deltager i debatten og at MANGE giver høringssvar inden juni. Vi vender tilbage med mere info om det.

Solbjerg-gruppen deltager i Århus Kommunes proces om vedvarende energi

Solbjerg-gruppen er inviteret til at deltage i Aarhus Kommunes planproces om vedvarende energi. To fra gruppen deltager. Her er dannet Netværksgrupper, der formulerer anbefalinger om energi fra sol og vind i Aarhus. Se videre på kommunens website.

Disse lokale netværk har bidraget med indhold til denne folder. Solbjerg-gruppen har desuden kommet med dette input omkring alm. støj

Generalforsamling november 2012

D. 26.11.2012 blev der holdt ordinær generalforsamling. Referat er sendt ud til medlemmerne.

Hovedopgaven for foreningens arbejde er at sikre, at vi får skrevet vindmølleplanerne i Astrup Mose helt ud af kommuneplanen. Foreningen opretholdes derfor på lavt blus i 2013 også. Bestyrelsen blev genvalgt.

Formanden for teknisk udvalg: Det er nødvendigt at begynde på en frisk med kommuneplanen

Læs læserbrevet i JP Århus (28-09-2012), der er skrevet af Jette Jensen, formand for teknisk udvalg (EL) i Århus Kommune.

“Det er nødvendigt at begynde på en frisk med kommuneplanen.”

“…Vi lovede, at vi ville vende hver sten i denne sag, som man skal gøre i vanskelige sager, sådan som det hører sig til i et demokrati.

Og vi er kommet frem til, at vi ikke kan støtte de placeringer, der var lagt op til. Der er kommet ny viden, nye retningslinjer og nye nationale regler, og selve den personlige oplevelse med de helt store møller på 150 m. har alt i alt gjort, at vi er endt med at forkaste de opstillingsområder, vi oprindeligt har lagt ud i kommuneplanen.

Det er også et cadeau til de folk i lokalområderne, som for langt de flestes vedkommende på saglig vis har søgt at påvirke beslutningen. De er på saglig vis kommet ind under huden på os alle.”

Læs hele læserbrevet her: http://jyllands-posten.dk/aarhus/meninger/breve/article4854976.ece

Teknisk Udvalg bekræfter ikke at gå videre med VVM undersøgelsen

Teknisk Udvalg, Aarhus Byråd, bekræfter det som lovet ikke at gå videre med VVM undersøgelsen. Teknisk Udvalg har 3/9 2012 udsendt denne pressemeddelelse til alle større redaktioner i Danmark.

Se omtale: http://jyllands-posten.dk/aarhus/politik/article4828927.ece og  http://stiften.dk/leder/stor-sejr-for-demokratiet

Officiel udmelding: http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/nyheder/2012/September/Vindmoelleplan-bliver-revideret.aspx

——————————————————————————————————————–

TIL REDAKTIONEN

Teknisk Udvalg vil revidere kommuneplanen på vindmølleområdet

Et enigt Teknisk Udvalg ønsker at revidere kommuneplanen for så vidt angår vindmøller. Dette indebærer, at udarbejdelsen af VVM for vindmøller ved Solbjerg og Hørslev bliver indstillet.

I Kommuneplan 2009 er en række områder i Aarhus Kommune udpeget som egnede til at lægge jord til vindmøller. Udpegningen af vindmølleområder skete ud fra såkaldte objektive kriterier, først og fremmest lovbestemte afstande til boliger, veje m.v. og ud fra et ønske om, at Aarhus Kommune skulle være med i forreste række i forhold til at fremme regeringens plan om produktion af CO2-neutral vindenergi.

Det blev dengang fundet hensigtsmæssigt at koncentrere sig om få områder til store møller. Det har dog vist sig mere vanskeligt end forventet at planlægge uden et grundigt kendskab også til mere bløde kriterier så som de store vindmøllers påvirkninger på natur- og landskabskvaliteterne.

På den baggrund og på baggrund af de bemærkninger, som Aarhus Byråd har modtaget under den offentlige høring om indholdet i de planlagte VVM-redegørelser for møller ved Hørslev og Solbjerg samt under Teknisk Udvalgs behandling af sagen, har et enigt udvalg besluttet at anbefale, at kommuneplanen revideres for så vidt angår vindmøller.

LÆS MERE I VEDHÆFTEDE PRESSEMEDDELELSE 

Med venlig hilsen

Jørgen Krogh, Pressechef (DJ)

Pressemeddelelse_Aarhus_Kommune_TU_04092012

Byrådet sadler om og vil IKKE have VVM

Hej medlemmer af Solbjerg-gruppen

Der er d. 31.8. flertal i Aarhus Byråd for IKKE at gå videre med en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og dermed stoppe planerne om at opføre kæmpevindmøller i Solbjerg og Hørslev.

D. 31.8 kom denne udmelding fra Socialdemokraterne i Aarhus Byråd i Aarhus Stiftstidende:

»Vi vil hellere være på forkant end på bagkant, og det vil være kedeligt at ulejlige et firma med noget, som måske ikke holder. Derfor vil vi afvise en VVM-redegørelse og i stedet se på, om vi skal revidere i Kommuneplanen for at finde andre placeringer tæt motorvejene,« siger Steen B. Andersen.

Læs videre på http://stiften.dk/aarhus/flertal-vil-ikke-havekaempevindmoeller.

VVM-beslutningen tages officielt og endeligt på mandag d.3.9., når teknisk udvalg i Aarhus Byråd har stemt og udtalt sig endeligt om VVM. Bagefter skal planerne skrives ud af lokalplanen før det er helt ude.

D. 28.8. kom De Konservative og SF i Aarhus Byråd med en fælles udtalelse til alle der havde søgt foretræde for teknisk udvalg:

“Ikke mindst ansporet af jeres mange foretræder, vil vi derfor fra politisk side aktivt arbejde for, at der kommer ro på jeres områder, og at roen udspringer af, at de to vindmølleprojekter afblæses. Konkret vil vi forsøge at få forkastet, at der skal udarbejdes en VVM, og vi vil arbejde for, at de to områder for fremtiden ikke er i spil.”

Mandag d. 13.8. var der foretræde for teknisk udvalg. Her havde enkelt personer og grupper mulighed for at forklare, hvorfor de var imod planerne om kæmpevindmøllerne i Solbjerg og Hørslev. I fire timer sad 8 personer fra byrådet og embedsapparatet og lyttede på de mange velforberedte og velargumenterede talere. Solbjerg-gruppen afleverede samtidigt de mange underskrifter fra Solbjerg-borgere.